Câu hỏi: Tiền đề khoa học tự nhiên cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin là gì?

Câu hỏi: Tiền đề khoa học tự nhiên cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin là gì?

Trả lời:

Trong những thập kỷ đầuthế kỷ XIX, khoa học tự nhiên phát triển mạnh với nhiều phát minh mang tính chất vạch thời đại, trong đó, có ba phát minh lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành triết học duy vật biện chứng, đó là: định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Maye và Gindơ; thuyết tế bào của Svan và Slâyđen; thuyết tiến hóa của Đácuyn. Với những phát minh đó, khoa học đã vạch ra mối liên hệ thống nhất giữa những dạng tồn tại khác nhau, các hình thức vận động khác nhau trong tính thống nhất vật chất của thế giới, vạch ra tính biện chứng của sự vận động và phát triển của nó.e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét