Câu hỏi: Thuyết khả tri là gì?

Câu hỏi: Thuyết khả tri là gì?

Trả lời

Để giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học, trả lời cho câu hỏi “Con người có thể nhận thức được thế giới hay không?” người ta đã phân chia học thuyết triết học thành thuyết khả tri và thuyết bất khả tri. 

Học thuyết triết học khẳng định khả năng nhận thức của con người được gọi là thuyết khả tri. 

Thuyết khả tri khẳng định con người về nguyên tắc có thể hiểu được bản chất của sự vật.e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét