Câu hỏi: Phép biện chứng duy vật là gì?

Câu hỏi: Phép biện chứng duy vật là gì?

Trả lời:

Phép biện chứng duy vật: Được thể hiện trong triếthọc do C. Mác và Ph. Ăngghen xây dựng, sau đó đượcV.I. Lênin và các nhà triết học hậu thế phát triển. C. Mác và Ph. Ăngghen đã gạt bỏ tính thần bí, tư biện của triết học cổ điển Đức, kế thừa những hạt nhân hợp lý trong phép biện chứng duy tâm để xây dựng phép biện chứng duy vật với tính cách là học thuyết về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất.

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét