Câu hỏi: Đối tượng và chức năng của triết học Mác - Lênin?

Câu hỏi: Đối tượng và chức năng của triết học Mác - Lênin?

Trả lời:

Triết học Mác - Lênin là hệ thống quan điểm duy vậtbiện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan vàphương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp côngnhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộtrong nhận thức và cải tạo thế giới.

* Đối tượng của triết học Mác - Lênin:Triết học Mác 

- Lênin xác định đối tượng nghiên cứulà giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trênlập trường duy vật biện chứng và nghiên cứu những quyluật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xãhội và tư duy.

* Chức năng của triết học Mác - Lênin:

- Chức năng thế giới quanThế giới quan là toàn bộ những quan điểm về thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó. Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Triết học Mác - Lênin đemlại thế giới quan duy vật biện chứng.

+ Thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò đặc biệtquan trọng, định hướng cho con người nhận thức đúng đắn thế giới hiện thực.

+ Thế giới quan duy vật biện chứng còn giúp con người hình thành quan điểm khoa học định hướng mọi hoạt động. Từ đó giúp con người xác định thái độ và cả cách thức hoạt động của mình.

+ Thế giới quan duy vật biện chứng nâng cao vai tròtích cực, sáng tạo của con người. Thế giới quan đúng đắn chính là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực. Trình độ phát triển về thế giới quan là tiêu chí quan trọng của sự trưởng thành cá nhân cũng như của một cộng đồng xãhội nhất định.

+ Thế giới quan triết học là hạt nhân lý luận của thếgiới quan, làm cho thế giới quan của con người phát triểnnhư một quá trình tự giác.

+ Thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò là cơ sở khoa học để đấu tranh với các loại thế giới quan duy tâm,tôn giáo, phản khoa học.

- Chức năng phương pháp luậnPhương pháp luận là hệ thống những quan điểm,những nguyên tắc xuất phát có vai trò chỉ đạo việc sử dụng các phương pháp trong hoạt động nhận thức và hoạtđộng thực tiễn nhằm đạt kết quả tối ưu. Phương pháp luận cũng có nghĩa là lý luận về hệ thống phương pháp. Triết học Mác - Lênin thực hiện chức năng phương phápluận chung nhất, phổ biến nhất cho nhận thức và hoạt động thực tiễn.

+ Phương pháp luận duy vật biện chứng trang bị chocon người hệ thống những nguyên tắc phương pháp luận chung nhất cho hoạt động nhận thức và thực tiễn

+ Triết học Mác - Lênin trang bị cho con người hệ thống các khái niệm, phạm trù, quy luật làm công cụ nhận thức khoa học; giúp con người phát triển tư duy khoa học, đó là tư duy ở cấp độ phạm trù, quy luật.

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét