Câu hỏi: Nguồn gốc lý luận cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin là gì?

Câu hỏi: Nguồn gốc lý luận cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin là gì?

Trả lời:

+ C. Mác - Ph. Ăngghen kế thừa triết học cổ điển Đức,đặc biệt là những “hạt nhân hợp lý” trong triết học của hai nhà triết học tiêu biểu là Hêghen và Phoiơbắc, là nguồngốc lý luận trực tiếp của triết học Mác. Để xây dựng triết học duy vật biện chứng, C. Mác đã cải tạo cả chủ nghĩa duy vật cũ, cả phép biện chứng của Hêghen.

+ C. Mác - Ph. Ăngghen kế thừa và cải tạo kinh tế chính trị học với những đại biểu xuất sắc là A. Xmít và Đ. Ricácđô, từ đó xây dựng nên học thuyết về kinh tế, là nhân tố không thể thiếu được trong sự hình thành và phát triển triết học Mác.

+ C. Mác - Ph. Ăngghen kế thừa chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp với những đại biểu nổi tiếng như XanhXimông và S. Phuriê.e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét