Câu hỏi: Nguồn gốc của triết học là gì?

Câu hỏi: Nguồn gốc của triết học là gì?

Trả lời

Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, triết học cónguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội.

- Nguồn gốc nhận thức: Đó là sự hình thành, phát triển của tư duy trừu tượng, của năng lực khái quát trong nhận thức của con người. Triết học chỉ xuất hiện khi kho tàng tri thức của loài người đã hình thành được một vốn hiểu biết nhất định và trên cơ sở đó, tư duy con người cũng đã đạt đến trình độ có khả năng rút ra được cái chung trong muôn vàn những sự kiện, hiện tượng riêng lẻ.

- Nguồn gốc xã hội: Triết học ra đời khi nền sản xuấtxã hội đã có sự phân công lao động và loài người đã xuấthiện giai cấp. Xã hội có giai cấp và tình trạng áp bức giai cấp hà khắc đã được luật hóa. Nhà nước, công cụ trấn áp và điều hòa lợi ích giai cấp đủ trưởng thành. Triết học chỉra đời khi xã hội loài người đã đạt đến một trình độ tương đối cao của sản xuất xã hội, phân công lao động xã hội hình thành, của cải tương đối dư thừa, tư hữu hóa tư liệusản xuất được luật định, giai cấp phân hóa rõ và mạnh, nhà nước ra đời.

Trong một xã hội như vậy, tầng lớp trí thức xuất hiện, giáo dục và nhà trường hình thành vàphát triển, các nhà thông thái đã đủ năng lực tư duy để trừu tượng hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa toàn bộ tri thức thời đại và các hiện tượng của tồn tại xã hội để xây dựng nên các học thuyết, các lý luận, các triết thuyết. Với sự tồn tại mang tính pháp lý của chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, của trật tự giai cấp và của bộ máy nhà nước, triết học, tự nó đã mang trong mình tính giai cấpsâu sắc là phục vụ cho lợi ích của những giai cấp, những lực lượng xã hội nhất định.

Nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của sự rađời của triết học chỉ là sự phân chia có tính chất tương đối để hiểu triết học đã ra đời trong điều kiện nào và với những tiền đề như thế nào.


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét