Câu hỏi: Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin là gì?

Câu hỏi: Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin là gì?

Trả lời

- Sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuấttư bản chủ nghĩa trong điều kiện cách mạng công nghiệp.

+ Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp, làm cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được củng cố, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ trên cơ sở vật chất - kỹ thuật của chính mình, do đó đã thể hiện rõ tính hơn hẳn của nó so với phương thức sản xuất phong kiến.

+ Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản làm cho nhữngmâu thuẫn xã hội càng thêm gay gắt và bộc lộ ngày càng rõ rệt. Của cải xã hội tăng lên nhưng không những lý tưởng về bình đẳng xã hội mà cuộc cách mạng tư tưởng nêu ra đã không thực hiện được mà lại làm cho bất côngxã hội tăng thêm, đối kháng xã hội sâu sắc hơn, những xung đột giữa vô sản và tư sản đã trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp.

- Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sửvới tính cách một lực lượng chính trị - xã hội độc lập là nhân tố chính trị - xã hội quan trọng cho sự ra đời triếthọc Mác.

+ Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ra đời, lớn lêncùng với sự hình thành và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lòng chế độ phong kiến.

+ Khi chế độ tư bản chủ nghĩa được xác lập, giai cấp tưsản trở thành giai cấp thống trị xã hội và giai cấp vô sản là giai cấp bị trị thì mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản vốn mang tính chất đối kháng càng gay gắt, trở thành nhữngcuộc đấu tranh giai cấp. Giai cấp vô sản xuất hiện trên vũ đài lịch sử không chỉ có sứ mệnh là “kẻ phá hoại” chủnghĩa tư bản mà còn là lực lượng tiên phong trong cuộcđấu tranh cho nền dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản là cơ sở chủyếu nhất cho sự ra đời triết học Mác.

Sự xuất hiện giai cấp vô sản cách mạng đã tạo cơ sởxã hội cho sự hình thành lý luận tiến bộ và cách mạngmới. Đó là lý luận thể hiện thế giới quan cách mạng củagiai cấp cách mạng triệt để nhất trong lịch sử, kết hợpmột cách hữu cơ tính cách mạng và tính khoa học, nhờ đó, nó có khả năng giải đáp bằng lý luận những vấn đềcủa thời đại đặt ra. Lý luận như vậy đã được sáng tạonên bởi C. Mác và Ph. Ăngghen, trong đó triết học đóngvai trò là cơ sở lý luận chung: cơ sở thế giới quan vàphương pháp luận.


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét