Câu hỏi: Có bao nhiêu hình thức của phép biện chứng trong lịch sử?

Câu hỏi: Có bao nhiêu hình thức của phép biện chứng trong lịch sử?

Trả lời:

Cùng với sự phát triển của tư duy con người, phương pháp biện chứng đã trải qua ba giai đoạn phát triển, được thể hiện trong triết học với ba hình thức: phép biện chứng tự phát, phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật.
e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét