Sự chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc cho Hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng ở Việt Nam - Download free Slide powerpoint - VNR202 IA1603_AS

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Sự chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc cho Hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng ở Việt Nam - Slide powerpoint
Nhóm 1 - VNR202 IA1603_AS
FPT University
2024
Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thành viên nhóm thực hiện:
Lê Huy Đạt
Nguyễn Lê Trang Linh
Phạm Quỳnh Anh
Trịnh Trung Kiên
Nguyễn Đức Dũng
Trần Lê Duy
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Nguyễn Tất Đạt
Ninh Duy Đức

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai K Đa
Vào đầu thế kỷ 20, Việt Nam đang trong ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến. Nền kinh tế bị bóc lột, xã hội bất công, đời sống nhân dân khốn khổ. Phong trào yêu nước trong nước liên tiếp thất bại do thiếu một con đường giải phóng đúng đắn. Nhu cầu tìm kiếm một con đường mới để giải phóng dân tộc là vô cùng cấp bách. Bác Hồ nhận thức được rằng, để giải phóng dân tộc cần phải tìm ra một con đường mới, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Nước ngoài là nơi có nhiều phong trào giải phóng dân tộc thành công, có thể học hỏi kinh nghiệm có thể giúp cho dân tộc ta

LINK DOWNLOAD

Định dạng file: PPT/PPTX

(cần bỏ qua quảng cáo để tải > ủng hộ website hoạt động)

(không cần bỏ qua quảng cáo)


Nhấp VÀO ĐÂY nếu tải file không thành công
e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!


0 Nhận xét