Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và vận dụng nó vào việc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay - Nhóm 1 - HCM202 IA1603_AS - FPT Spring2024

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và vận dụng nó vào việc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay
Nhóm 2 - HCM202 IA1603_AS
FPT Spring2024
Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh


Thành viên nhóm 1:
Chu Khoa Huy
Phạm Minh Hải 
Nguyễn Hồng Anh
Lê Hữu Đức Mạnh        
Vương Thái Quốc
Bùi Trần Trọng Thắng
Trần Ngọc Vĩnh
Vũ Tuấn Phúc
Trần Tiến Đạt

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai K Đa

Ngày trình bày: 05/01/2023

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét