Điểm độc đáo và sáng tạo trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh - Nhóm 1 - HCM202 IA1603_AS - FPT Spring2024

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Điểm độc đáo và sáng tạo trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh
Nhóm 1 - HCM202 IA1603_AS
FPT Spring2024
Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh


Thành viên nhóm 1:
Lê Huy Đạt
Nguyễn Lê Trang Linh
Phạm Quỳnh Anh
Trịnh Trung Kiên
Nguyễn Đức Dũng
Trần Lê Duy
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Trịnh Xuân Tuấn
Trần Ngọc Minh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai K Đa

Ngày trình bày: 05/01/2023
e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét