Bùi Quang Hưng, Mai K Đa - Những khía cạnh triết học của cơ chế hình phạt trong khoa học pháp luật theo quan niệm của Michel Foucault - ISSN 2734-9039


Những khía cạnh triết học của cơ chế hình phạt trong khoa học pháp luật theo quan niệm của Michel Foucault / Bùi Quang Hưng, Mai K Đa // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học, 2023, số 42, tr. 92-94. ISSN 2734-9039. 


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét