19. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng.

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng.
 
a. Vấn đề mối quan hệ giữa Trời và Đất
b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
c. Vấn đề hiện sinh của con người
d. Các phán đoán kia đều đúng
 
> Đáp án b. 
 
--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html
 


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét