20. Bất cứ trường phái nào cũng không lảng tránh vấn đề cơ bản của triết học khi xây dựng lý thuyết của mình?

Bất cứ trường phái nào cũng không lảng tránh vấn đề cơ bản của triết học khi xây dựng lý thuyết của mình?

a. Đúng
b. Sai
c. Không có đáp án

Đáp án a.

--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html
 

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét