18. Đâu là cách diễn đạt vấn đề cơ bản của triết học?


Đâu là cách diễn đạt vấn đề cơ bản của triết học?

a. Những hình thức của tư duy từ đâu sinh ra
b. Những khái niệm toán học do tư duy thuần tuý sáng tạo ra, có phản ánh quan hệ hiện thực không?
c. Cả a và b

> Đáp án c

--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét