16. Trong các câu nói sau đây, đâu không phải là cách diễn đạt về vấn đề cơ bản của triết học?

Trong các câu nói sau đây, đâu không phải là cách diễn đạt về vấn đề cơ bản của triết học?

a. Các sự vật trong thế giới vật chất có liên hệ với nhau không?   
b. Thế giới vật chất tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý thức, quyết định sự tồn tại của tư duy, ý thức.
c. Hình ảnh về sự vật trong tư duy con người phù hợp với sự vật trong hiện thực khách quan.

> Đáp án a

--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét