1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Tên tác giả:
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Tên tài liệu:
1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án

Hà Nội, 2023

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét