Trắc nghiệm - Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa các sự vật có tính chất gì?

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa các sự vật có tính chất gì?
 
a. Tính ngẫu nhiên, chủ quan
b. Tính khách quan, tính phổ biến, tính đa dạng 
c. Tính khách quan, nhưng không có tính phổ biến và đa dạng 
 
> Đáp án b.
 
--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html

 

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét