Trắc nghiệm - Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng có nguồn gốc từ đâu?

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng có nguồn gốc từ đâu?

a. Do lực lượng siêu nhiên (thượng đế, ý niệm) sinh ra
b. Do tính thống nhất vật chất của thế giới
c. Do cảm giác thói quen của con người tạo ra
d. Do tư duy con người tạo ra rồi đưa vào tự nhiên và xã hội

> Đáp án b.
 
--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html
 

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét