Trắc nghiệm - Thêm cụm từ nào vào câu sau để được luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng: “Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển phải ........”

Thêm cụm từ nào vào câu sau để được luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng: “Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển phải ........”.

a. đồng nhất với nhau một cách hoàn toàn
b. độc lập với nhau một cách hoàn toàn
c. quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng không đồng nhất với nhau

> Đáp án c.
 
--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html
 


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét