Trắc nghiệm - Quan điểm siêu hình trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?

Quan điểm siêu hình trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?

a. Các sự vật tồn tại biệt lập với nhau, không liên hệ, không phụ thuộc nhau
b. Các sự vật có thể có liên hệ với nhau, nhưng chỉ mang tính chất ngẫu nhiên, bề ngoài
c. Các sự vật tồn tại trong sự liên hệ nhau
d. Gồm a và b

> Đáp án d
 
--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html
 e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét