Trắc nghiệm - Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Các sự vật trong thế giới có liên hệ với nhau không?

a. Các sự vật hoàn toàn biệt lập nhau
b. Các sự vật liên hệ nhau chỉ mang tính chất ngẫu nhiên
c. Các sự vật vừa khác nhau, vừa liên hệ, ràng buộc nhau một cách khách quan và tất yếu

> Đáp án c.

 

--------

Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html

 e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét