Trắc nghiệm - Phép biện chứng duy vật có mấy nguyên lý cơ bản?

Phép biện chứng duy vật có mấy nguyên lý cơ bản?

a. Một nguyên lý cơ bản
b. Hai nguyên lý cơ bản 
c. Ba nguyên lý cơ bản
 
Đáp án b
 
--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html
 


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét