Trắc nghiệm - Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để được định nghĩa đúng về "liên hệ": “Liên hệ là phạm trù triết học chỉ..... giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một hiện tượng trong thế giới”


Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để được định nghĩa đúng về "liên hệ": “Liên hệ là phạm trù triết học chỉ..... giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một hiện tượng trong thế giới”.

a. sự di chuyển
b. những thuộc tính, những đặc điểm
c. sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hoá lẫn nhau

> Đáp án c.
 
--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html
 
e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét