Nguyen Thi Thanh - Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts - Link tải tài liệu


Nguyen Thi Thanh (2023), Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts, Universum: Social Sciences, № 4 (95), pp. 52-55, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.95.4.15231, ISSN 2311-5327.


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét