Hãy cho biết, đâu là luận điểm của quan điểm siêu hình về sự phát triển?

Hãy cho biết, đâu là luận điểm của quan điểm siêu hình về sự phát triển?

a. Xem xét sự phát triển chỉ là sự tăng, hay giảm đơn thuần về lượng
b. Xem sự phát triển bao hàm cả sự thay đổi dần về lượng và sự nhảy vọt về chất
c. Xem sự phát triển đi lên bao hàm cả sự thụt lùi tạm thời

> Đáp án a.
 
--------
Nguồn tài liệu: 
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ. Hà Nội, 6/2023. Url: http://www.triethoc.net/2023/06/tai-lieu-1001-cau-hoi-trac-nghiem-triet.html
 

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét