Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy - ISSN 2311-5327.

Thông tin trích dẫn:
Tài liệu triết học
Pham Thu Ha (2023), Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy, Universum: Social Sciences, № 5(96), pp. 23-28, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15549, ISSN 2311-5327.


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét