Thông tin cần cho nghiên cứu sinh cần đăng bài gấp tháng 7 năm 2023

Thông tin cần cho nghiên cứu sinh cần đăng bài gấp tháng 7 năm 2023

Thông tin đăng báo tạp chí, hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh và giảng viên

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN "Luật học: những vấn đề cấp thiết lý luận và thực tiễn" ngày 5 tháng 7 năm 2023e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!