Hội thảo khoa học quốc tế khối ngành kinh tế có kỷ yếu isbn cho giảng viên, nghiên cứu sinh đầu năm 2023

Chia sẻ thông tin hữu ích cho thạc sĩ, giảng viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu xuất bản

Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng dành cho nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tháng 2/2023 có kỷ yếu mã ISBN, chi phí phù hợp. 

----------

0 Nhận xét