Tháng 11/2022 - Hội thảo Khoa học “Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta” của Hội Triết học Việt Nam

 Hoạt động Khoa học tháng 11/2022

Hội thảo Khoa học “Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta” 

của Hội Triết học Việt Nam

DANH MỤC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

1. Khái lược về triết học và triết học Mác-Lênin;

2. Khái lược về công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

3. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

4. Triết học Mác-Lênin — cơ sở phương pháp luận cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

5. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam;

6. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

7. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam;

8. Triết học Mác-Lênin với việc đổi mới chính trị và hệ thống chính trị ở Việt Nam;

9. Triết học Mác-Lênin với việc giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế - chính trị ở Việt Nam;

10. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới tư duy về quốc phòng, an ninh ở Việt Nam;

11. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới đối ngoại của Việt Nam;

12. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam;

13. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam;

14. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đôi mới nhận thức về văn hóa và vai trò của văn hóa ở Việt Nam;

15. Triêt học Mác -Lênin trong hệ thồng triết học thế giới hiện nay; 

16. Những đóng góp của triết học Việt Nam vào triết học thế giới;

17. Những vấn đê triết học nảy sinh trong sự phát triển của khoa học hiện đại;

18. Những vấn đề triết học xã hội này sinh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;

19. Những mâu thuẫn cơ bản trong thời đại ngày nay;

20. Những vấn đề về xây dựng và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay;

21. Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở VN.

Các nhà khoa học có thể lựa chọn tiêu đề bài viết cho phù hợp với chủ đề Hội thảo.

0 Nhận xét