Hội thảo KHQT “Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh” - Thư mời viết bài

 Hội thảo Khoa học Quốc tế

“Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh”

Thư mời viết bài

Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn