Đáp án

 
Câu 1. 
Đáp án: e
 
Câu 2.
Đáp án: c
 
Câu 3. 
Đáp án: d
 
Câu 4.
Đáp án: c
 
Câu 5.
Đáp án: a
 
Câu 6.
Đáp án: b
 
Câu 7.
Đáp án: c
 
Câu 8.
Đáp án: c
 
Câu 9.
Đáp án: d, e
 
 
Câu 10.
Đáp án: b
 
Câu 11.
Đáp án: a
 
Câu 12. 
Đáp án: Phương án trả lời đúng: Như vậy, con người trước hết là một tồn tại sinh vật, biểu hiện trong những cá nhân con người sống, là tổ chức cơ thể của con người và mối quan hệ của nó đối với tự nhiên
 
Câu 13.
Đáp án: a, b
 
Câu 14.
Đáp án: c
 
Câu 15.
Đáp án: d
 
Câu 16.
Đáp án: a
 
Câu 17.
Đáp án: d
 
Câu 18.
Đáp án: e
 
Câu 19.
Đáp án: Phương án trả lời đúng: “Bản chất con người không phải là cái trừu tượng cố hữu của những cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội”
 
Câu 20.
Đáp án: a