Lược Sử Triết Học Nga - TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết

Chủ đề liên quan: triết học, lịch sử triết học, Triết học Nga, lịch sử triết học Nga, các nhà triết học Nga, triết học tôn giáo Nga, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Triết học

Sách chuyên khảo

Lược Sử Triết Học Nga - TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, phân tích khái quát và hệ thống hóa những nội dung cơ bản của giai đoạn hình thành triết học Nga trong thế kỷ X đến thế kỷ XVII; sự phát triển của lịch sử triết học Nga trong thế kỷ XVIII – XIX, thế kỷ XX; sự hình thành và phát triển của triết học Xôviết và nhận diện các khuynh hướng nghiên cứu triết học ở nước Nga giai đoạn hậu Xô-viết hiện nay.

0 Nhận xét